KIR ROYAL ELEISON!

Den néisten ARRR aus dem bëschöflechen Palais!

Léif Schwesteren a Bridder,

Et erfëllt mäin Häerz mat enger arrabiata Wärmt, wann ech gesinn, dass eis Glawesgemeinschaft hei zu Lëtzebuerg an der läschter Woch méi wéi 1000 nei Gleeweger an hiren Reien konnt ziélen.

An dësem Moment der Freed, denken ech awer och mat Suerg u meng Bridder vun den aneren monotheisteschen Reliounen, déi hirt Gléck nach net um Wee sichen, deen vun eiser nuddeleger Hellegkeet sou kloer gezeechend gouf an deenen d’Schéiwercher a Massen fort rennen.

Mir feieren grad d’Pastafängsdeschwoch. Hëlleft dofir och dir, meng trei Schwesteren a Bridder, all deenen, déi nach um donkelen Pad irren, de Wee zu eisem Monster ze weisen. Loost och sie d’Léift zur Nuddel spieren! Losst är Frënn a Familjen un der Freed an eisen Reien deelhuelen an schwätzt hinnen vun eiser Kierch.

D’Nuddel soll mat iech all sinn.

Erzbëschof Strozzapreti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *