Nuddelheem, den 16.6.16

Wann eng isoléiert Reliounsgemeinschaft e separate Reliounscours sollt zougestane kréien fir d’Kanner weiderhi besser ze indoktrinéieren, dann hunn natierlech och déi aner Reliounen d’Recht op sou e Cours. D’Lëtzebuerger Sektioun vun der Kierch vum fléiende Spaghettimonster (FSM Lëtzebuerg), och „Pastafarianesch Kierch vu Lëtzebuerg“ genannt, géif sech an deem Fall fir e separate pastafarianesche Reliounsunterrecht an der ëffentlecher Schoul asetzen.(*) Well och bei Nuddele soll een de Choix hunn!

D’Pastafarianer sinn allerdéngs keng reliéis Fanatiker an éischter géint e separate Reliounscours. Kanner kann een och doheem weise wéi ee Spaghetti kacht. Do sollten och déi aner Relioune matzéien. Fir ze gleewe brauch ee keng Suen an eise Glawen un d’fléiend Spaghettimonster ass sou fest an evident, dass een och ouni Reliounscours dohinner fënnt.

An engem gemeinsame Wäerterunterrecht wier et dann awer logesch, dass de gréissten Deel vun dem Programm deen sech matt Relioune beschäftegt iwwert d’pastafarianesch Glawensrichtung geet, déi bei wäitem déi plausibelst vun all de Reliounen ass. Dat diskutéiere mer, wa mer bis vum Staat unerkannt sinn, matt de Vertrieder vun deenen aneren unerkannte monotheistesche Glawensrichtungen un engem ronnen Dësch. Mir si sécher, dass se dat agesinn.

Fir eis ze ënnerstëtze bei eisen Aktiounen, gitt eis Är Stëmm zur Unerkennung vum Pastafarianismus zu Lëtzebuerg an eiser Petitioun Nr. 666: http://www.chd.lu/wps/portal/public/PetitionDetail?action=doPetitionDetail&id=714

Méi Infoen hei: https://www.facebook.com/fsm666

Ramen!
FSM Luxembourg

image001

https://www.facebook.com/groups/fsmlu

https://www.facebook.com/fsm.lu

http://fsm.lu

(*) Dans un souci d’équitabilité religieuse, il faudra bien sûr également exiger, à côté du cours d’éducation morale et sociale et du cours de religion pastafarienne, des cours d’instruction religieuse financés par le contribuable luxembourgeois pour les croyances moins présentes au Luxembourg comme par exemple le confucianisme, le jaïnisme, le zoroastrisme, le taoïsme, le bouddhisme (avec des cours spéciaux pour le bouddhisme hinayana, le bouddhisme mahayana et le bouddhisme vajrayana), le chamanisme, le judaïsme, le tengrisme, le caodaïsme, le christianisme, le shintoïsme, l’islam, le vaudou et l’hindouisme, sans oublier bien sûr le totémisme des Aborigènes et la religion des Dogons. Mais ces pâtes sont à cuire par d’autres.

E Reliounscours fir all oder fir keen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *