D’Internet-Präsenz vun der Kierch vum fléiende Spaghettimonster zu Lëtzebuerg ass vun haut un ennert der Address “www.fsm.lu” erreechbar. Dir fannt eis och um Facebook ennert: https://www.facebook.com/groups/878223072222452/

Read More →

Das Abkommen zwischen Regierung und Religionsgemeinschaften hat das Monster geweckt. Genauer gesagt das Fliegende Spaghetti-Monster, dem anscheinend auch in Luxemburg eine ganze Menge Leute farfallen sind. http://www.journal.lu/article/pastafari/

Read More →